Jaarverslag 2018

Stichting Sandhi-jaarverslag 2018 (see the English version below)

1) Financieel verslag 2018 Het beginsaldo op 1 jan 2018 bedroeg € 5.129,41. De uitgaven voor het jaar bedroegen € 184,02, zonder inkomende donaties. De uitgaven waren als volgt: – Maandelijkse bankkosten € 120,32 – 40% kortingskaart van de Nederlandse Spoorwegen voor J. Siva € 63,70 Met de aanschaf van de spoorwegkortingkaart zijn de kosten van mevrouw Siva binnen Nederland voor het reizen als trainer naar de volgende evenementen verlaagd: – training voor professionals en promovendi van het Centrum voor Religie, Conflict & Globalisering van de Rijksuniversiteit Groningen die met vluchtelingen werken. – NVC-training voor coördinatoren van wellnessprogramma’s (kunst, muziek, etc.) voor kinderen die in vluchtelingenkampen in Nederland wonen (georganiseerd door Vrolijkheid, in Amsterdam). – NVC internationale intensieve training. In New York, USA. – Een 2-daagse NVC workshop georganiseerd door studenten van de Universiteit Arnhem, Arnhem, Nederland. In al haar trainingen noemde ze haar werk in Zuid-Azië en de Stichting Sandhi Instituut. Het saldo aan het eind van het jaar (31 december 2018) bedroeg dus € 4.945,39.
2) Activiteitenrapport 2018 De uitgaven op onze rekening waren gering, omdat geen van de werkzaamheden van het Sandhi Institute dit jaar een financiering van de Stichting nodig had. De Stichting Sandhi Instituut heeft in 2018 dus niet actief geworven en geen donaties ontvangen. De activiteiten van het Sandhi Instituut in Azië bestonden uit doorlopend werk in Sri Lanka en een workshop in Nepal. De activiteit in Nepal werd gefinancierd door de donor van de organisatie van de workshop (ProPublic), dus er was geen extra financiering nodig van de Stichting.
Het werk in Nepal werd in november afgerond. Het ging om: • Mentoring voor aspirant dialoog facilitators en NVC trainers in Nepal ter ondersteuning van hun vaardigheden en het ontwikkelen van leiderschap. • NVC-training en voorbereiding op de dialoog. • Herstellende dialoog met parlementariërs en slachtoffers/overlevenden van conflicten. • Dag van reflectie en leren van het werk.

De herstellende dialoog richtte zich op verzoening en verbinding tussen groepen die verschillende standpunten hadden over de controversiële nieuwe grondwet van het land. De deelnemers zijn gepassioneerd over het vinden van manieren om het conflict in de afgelopen jaren van de burgeroorlog in hun land te doorstaan en de situatie (inclusief de grondwet) voor iedereen te laten werken. Het Sandhi Instituut verwacht in 2019 terug te keren naar Nepal voor een follow-up.

Na het vertrek van Ruud Baanders, de secretaris van het bestuur, zijn in 2018 twee nieuwe bestuursleden (Annie Scarborough (UK) als nieuwe secretaris en Violaine Pinta (NL)) toegetreden tot het bestuur. Voorafgaand aan de eerste voltallige bestuursvergadering werd een online bijeenkomst gehouden om de nieuwe leden te informeren over de stichting en vragen te beantwoorden. De andere bestuursleden zijn Jeyanthy Siva, voorzitter en Antoinette Wibbelink, penningmeester.

———————————————————————————————–

English version: Stichting Sandhi report 2018

1) Financial narrative 2018 The starting balance at 1 Jan 2018 was € 5,129.41. Expenditure for the year amounted to € 184,02, with no incoming donations Expenditure was as follows: · Regular banking costs € 120,32 · 40% discount card from Dutch railways for Jeyanthy Siva € 63.70 The purchase of the railway discount card reduced Ms Siva’s costs within the Netherlands when travelling as a trainer to the following events: · training for professionals and PhD students from the Centre for Religion, Conflict & Globalization at the University of Groningen who are working with refugees. · NVC training for coordinators of wellness programs (art, music, etc.,) for children living in refugee camps across the Netherlands (organized by Vrolijkheid, in Amsterdam). · NVC international intensive training. In New York, USA. · A 2-day workshop organized by University students, Arnhem, Netherlands. In all her trainings, she mentioned her work in South Asia and the Stichting Sandhi institute. Balance at year end (31 Dec 2018) was therefore € 4,945.39.
2) Activity report 2018 Expenditure from the account was low because none of Sandhi’s work this year required funding from the Stichting. Stichting Sandhi Institute did not seek or receive any donations in 2018.
Sandhi Institute’s activities in Asia consisted of ongoing work in Sri Lanka, and a workshop in Nepal. The activity in Nepal was funded by the workshop organiser’s donor (ProPublic), so no additional funding was required from the Stichting.
The work in Nepal was completed in November. It involved: · Mentoring for trainee dialogue facilitators and NVC trainers in Nepal to support their skills and entry into leadership. · NVC training and preparation for the dialogue. · Restorative Dialogue with parliamentarians and victims/survivors of conflict. · Day of reflection and learning from the work.

The restorative dialogue focused on reconciliation and connection between groups who had different positions about the country’s controversial new constitution. The participants are passionate about finding ways to move forward through the conflict during recent years of Civil War in their country to make the situation (including the constitution) work for everyone. Sandhi Institute expects to return to Nepal to follow up on this work in 2019.

Following the departure of Ruud Baanders, the secretary of the Board, two new board members joined in 2018 (Annie Scarborough (UK) as new secretary and Violaine Pinta (NL)). An online meeting was held to inform the new members about the foundation and to answer questions prior to the first full board meeting. The other boardmembers are: Jeyanthy Siva, chairperson and Antoinette Wibbelink, treasurer.