Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Wibbelink Training Scholing en Coaching te Haaksbergen.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: buro Wibbelink Training Scholing en Coaching, persoonlijk vertegenwoordigd door
Antoinette Wibbelink, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
Opdrachtgever: De persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden
verstrekt.
Coachee/Deelnemer: Degene, die deelneemt aan een scholings- coachings- of begeleidings-
traject of aan een training of workshop.
Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, zoals coaching, training, scholing of
persoonlijke begeleiding.
Overeenkomst/opdracht: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen
van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Gedragsregels

Opdrachtnemer werkt met de ethische gedragscode van de NOBCO – de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, zie: https://www.nobco.nl/aanbod-voor-coaches/internationale-ethische-code-iec 
Klik voor de volledige tekst onder Downloads op: 

In deze ethische gedragscode zijn 4 waarden essentieel: Respect, Integriteit (vertrouwelijkheid), Verantwoordelijkheid en Professionaliteit. De basis van de Ethische gedragscode wordt gevormd door de volgende uitgangspunten, nl. dat:

 • de coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé – als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil; dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag
 • de coachee en de coach volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden
 • tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach  

Mochten er desondanks klachten ontstaan, dan is er via Verbindend Communiceren vast een oplossing te vinden, waar Opdrachtgever en Opdrachtnemer beiden mee kunnen leven.

Artikel 4: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever gebeuren.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen;
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6: Contractduur, wijziging en opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 6. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
 7. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 7: Geheimhouding en persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.
 3. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
 4. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 5. Door het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

 1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen en oefenmateriaal.
 2. Opdrachtgever en/of Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Coachees.

Artikel 8: Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Over de honoraria dient 21 % BTW betaald te worden. Daarnaast kunnen er kosten (incl. 21 % BTW) in rekening worden gebracht voor reis- en andere onkosten, alsmede declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 9: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10: Incassokosten

 1. Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.
 2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. 
 3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 4. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12a: Annuleringsvoorwaarden voor instellingen, groepen of bedrijven

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachingstraject te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel door de Opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag. Opdrachtnemer streeft er evenwel naar zo transparant mogelijk te zijn over haar redenen en intenties.
 2. De Opdrachtgever voor een cursus, training, workshop, scholings-, begeleidings- of coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, workshop, scholings-, begeleidings- of coachingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief.
 3. Annulering door de Opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de Opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings- of coachingstraject te voldoen.
 4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingstraject is Opdrachtnemer gerechtigd om 40% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week 80 % van het volledige bedrag.
 5. Ingeval de Opdrachtgever danwel de door de Opdrachtgever aangewezen Coachee na aanvang van de cursus, training, workshop, begeleidings- of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever recht op terugbetaling van een evenredig deel van het cursusbedrag, (totaalbedrag gedeeld door het aantal cursusdagen maal het aantal niet gevolgde dagen, plus een evenredig deel van de gemaakte vaste kosten (boeken, materiaal, zaalhuur, e.d.), tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van de Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 6. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging binnen 48 uur is Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Indien de Opdrachtgever dan wel de aangewezen Coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 12b: annuleringsvoorwaarden voor particuliere Coachees

 • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de coaching zijn de annuleringskosten € 20,-.
 • Bij annulering binnen 2 weken tot 48 uur voor aanvang van de coachingsafspraak zijn de annuleringskosten 25 % van de vaste kosten.
 • Bij annulering binnen 48 uur voor de coachingsafspraak dient 40 % van de vaste kosten betaald te worden. (De datum verzetten naar een ander moment kan natuurlijk altijd.)


Artikel 12c: annuleringsvoorwaarden voor particuliere Deelnemers

 1. Voor eendaagse trainingen of workshops:
  – Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de training zijn de annuleringskosten € 10,-.
  – Bij annulering binnen 2 weken tot 48 uur voor aanvang van de dag zijn de annulerings-
  kosten 20 % van de vaste kosten. Of je kunt iemand anders in jouw plaats mee laten doen.
  – Bij annulering binnen 48 uur voor de training dient 40 % van de vaste kosten betaald te
  worden. Of je kunt iemand anders in jouw plaats mee laten doen.
 2. Voor de tweedaagse trainingen of cursussen van meerdere keren gelden de volgende voorwaarden:
  – Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de training zijn de annuleringskosten € 20,-.
  – Bij annulering binnen 2 weken tot 1 week voor aanvang van de training zijn de annulerings-
  kosten 40 % van de onkosten. Of je kunt iemand anders in jouw plaats mee laten doen (aan
  alle sessies).
  – Bij annulering binnen 1 week tot 48 uur voor aanvang van de training zijn de annulerings-
  kosten 50 % van de onkosten. Of je kunt iemand anders in jouw plaats mee laten doen (aan
  alle sessies).
  – Bij annulering binnen 48 uur voor de training ben je 60 % van de onkosten
  verschuldigd. Of je kunt iemand anders in jouw plaats mee laten doen (aan alle sessies).
 3. Bij meerdaagse trainingen gelden de volgende voorwaarden:
  – Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de training zijn de annuleringskosten € 50,-.
  – Bij annulering binnen 2 weken tot 1 week voor aanvang van de training zijn de annulerings-
  kosten 40 % van de onkosten. Of je kunt iemand anders in jouw plaats mee laten doen (aan
  alle sessies).
  – Bij annulering binnen 1 week tot 48 uur voor aanvang van de training zijn de annulerings-
  kosten 50 % van de onkosten. Of je kunt iemand anders in jouw plaats mee laten doen (aan
  alle sessies).
  – Bij annulering binnen 48 uur voor de training ben je 80 % van de onkosten
  verschuldigd. Of je kunt iemand anders in jouw plaats mee laten doen (aan alle sessies).

Artikel 13: Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft metvoldoening van de door Opdrachtnemer (op de afgesproken tijd) verzonden factuur binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 14: Geschillenbeslechting

 1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever c.q. Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zullen zij proberen dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 3. Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Vastgesteld te Haaksbergen op 24 mei 2018.
Algemene voorwaarden in  PDF

Home