jaarverslag St. Sandhi Institute 2016

Stichting Sandhi Institute Jaarverslag 2016.

with English version below.

In 2016 heeft de Stichting Sandhi Institute (SSI) een fondsenwervingsactie op touw gezet met behulp van de Crowfundingssite: Indiegogo (voor geldinzameling in dollars voor Amerikaanse supporters) en een e-mail campagne naar onze supporters in Europa, die rechtstreeks aan de Stichting hebben gedoneerd.
Deze campagne was voor een 4-daags NVC- training voor vrouwelijke vredesactivisten uit verschillende Aziatische landen, die een opleiding volgden met de naam: Boeddhistisch Onderwijs voor Sociale Transformatie (BEST). Het is een jaarlijks programma dat wordt uitgevoerd door het International Women’s Partnership for Peace and Justice in Thailand. Een vrijwilliger uit deze groep heeft de volgende korte video gemaakt als dank van de groep: 

 

In de lente van 2016 hebben wij als SSI een presentatie gegeven over het werk van het Sandhi Institute in Azië bij de International Intensive Training in Nederland, die werd georganiseerd door het Centre for Non Violent Communication (+ 70 toehoorders).

In 2016 hebben we € 550 aan donaties ontvangen. We hadden maandelijkse bankkosten (totaal € 155,-) en € 63,- aan reiskosten (voor bijeenkomsten met potentiële donoren en voor de presentatie). We hadden 2 x per jaar een bestuursvergadering via Skype. De reiskosten voor de bijeenkomsten van voorzitter en penningmeester werden niet in rekening gebracht.

Het saldo op de rekening wordt nog bewaard voor toekomstige projecten, waaronder een follow-up met de BEST-groep in Thailand. We zijn op 01-01-2016 begonnen met € 533 en sloten het jaar af met € 865.

In 2016 werden de meeste kosten voor de projecten van het  Sandhi Institute in Azië deels ondersteund door honoraria voor de trainingen en deels door donaties (in Dollars) voor het BEST project en onze directe ondersteuning was nog niet nodig. We zijn blij om wat geld in kas te hebben voor de komende projecten van het Sandhi Institute, vooral omdat ze bij voorkeur werken met mensen, die anders geen kans hebben om dit soort trainingen te volgen. En er liggen plannen klaar voor verslaglegging (in beeld en geluid) van het werk van het Sandhi Institute in de toekomst!
Elke vorm van ondersteuning hierbij is zeer gewenst!

 

Verdere activiteiten van het Sandhi-instituut in 2016:

– Empathic Listening en Nonviolent Communication – een training voor vrouwen uit het noorden van Sri Lanka, die moeite hebben om hun familieland terug te krijgen van het leger na het einde van de oorlog.

– Ondersteuning van het transformatieproces van de rechtspraak in Nepal – Een NVC vaardigheidstraining van 5 dagen om ambtenaren van de commissies te ondersteunen, die door de Nepalese regering zijn opgericht om aan waarheidsvinding te doen m.b.t. vermiste personen ( ontstaan tijdens de interne conflicten) en om te bouwen aan verzoening in het land. Er waren ook werknemers aanwezig van organisaties voor  mensenrechten, vrouwenrechten , etc.

———————————————————————–

 

Stichting Sandhi Institute  Yearly report 2016.

In 2016, the Foundation Sandhi Institute (In Dutch: Stiching Sandhi Institute, SSI) conducted a crowd funding campaign on the Indiegogo website (That brought dollars of US supporters directly to the Sandhi Institute). Next to that we launched an email campaign to our European supporters who donated directly to the foundation.
This campaign was for a 4 day NVC training with women peace activists from many parts of Asia, who were part of the Buddhist Education for Social Transformation (BEST). It is a year long program run by International Women’s Partnership for Peace and Justice in Thailand. A volunteer from this group made the following short video as a thankyou from the group:

In Spring of 2016, we gave a presentation about the work of Sandhi Institute at the International Intensive Training in The Netherlands which was organized by the Center for Nonviolent Communication (about 70 spectators).

In 2016, we received donations of € 550,-. There were regular bank costs  (total amount: € 155) and € 63,- travel costs (for meetings with potential donors and for the presentation). Most of the funds donated to the foundation are being kept for future projects, including a follow-up with the BEST group. Twice during this year we had our board meeting by Skype. We did not count our costs for incidental follow-up meetings between chairwoman and treasurer.
We started 01-01-2016 with € 533 and ended the year with € 865.

In 2016, most of the costs for the Sandhi Institute projects in Asia were supported partly by fees for the trainings and partly by donations (in Dollars) to the BEST project and did not require our direct support. We are happy to have some money available for the future projects of the Sandhi Institute, especially because they prefer to work with grassroots people, who would not be able to follow NVC trainings otherwise. And there are plans to report (in image and sound) about the content of the Peacebuilding work of the Sandhi institute in the coming years.
So any form of support in this is very welcome!

Further activities of the Sandhi institute in 2016:

– Empathic Listening and Nonviolent Communication – training with women from the north of Sri Lanka who are struggling to get their family land back from the military after the end of the war.

– Supporting the transitional justice process in Nepal – A 5 day capacity building training to support officers of the commissions set up by the Nepali government to address cases of people who  disappeared during their internal conflict and to build towards reconciliation in the country. There were also officers working on human rights, women’s rights, etc..

terug naar Stichting Sandhi institute